Trở thành một giáo viên Steiner là một con đường đầy cảm hứng và hoàn thành cho sự nghiệp giảng dạy của bạn. Nếu bạn đang suy nghĩ về việc giảng dạy Steiner nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc nếu bạn bắt gặp giáo dục Steiner trong các nghiên cứu của bạn và muốn biết thêm, thông tin sau đây có thể cung cấp một cách rõ ràng về phía trước.

Giáo viên ở tất cả các trường học ở Úc cần phải được đăng ký làm giáo viên ở tiểu bang mà họ muốn dạy. Thông tin thêm về các yêu cầu đăng ký giáo viên có thể được tìm thấy trên trang web AITSL.